DNEVI DEJAVNOSTI

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo.

Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.    

CILJI POSAMEZNIH VRST DNI DEJAVNOSTI

Kulturni dnevi

Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote in vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo. V izvajanju kulturnih dni so učenke in učenci aktivni, to je dejavnosti načrtujejo ter sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih. Razvijajo ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka in giba ter prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine in njenih sestavnih delov.

Naravoslovni dnevi

Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove kombinacije. Dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko, laboratorijsko delo itd.). Aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne sestavine okolja, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave. Intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja in dela. Zavedajo pomena varovanja zdravja in okolja.

Športni dnevi

Učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo trajne športne navade. Seznanjajo se z različnimi športnimi dejavnostmi in s športom v prostem času, usposabljajo se za samostojne športne dejavnosti. Ob povezavi z načeli in cilji zdravstvene vzgoje in naravoslovnimi dnevi se zavedajo pomena varovanja okolja in zdravja, oblikujejo si spoštovanje do narave.   

Tehniški dnevi

Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, 3 primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature. Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe tehnične rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije. 

Šola v naravi

S specifično organizacijo dela šola v naravi uresničuje predvsem program, katerega cilji, dejavnosti in vsebine iz več učnih načrtov so vezani na drugačno izvedbo (na primer terensko delo, projektne naloge, športne dejavnosti) in za katerega je zlasti pomembno medpredmetno povezovanje in prepletanje znanja različnih predmetnih področij ter vpetost v naravni in družbeni prostor, to je povezava z okoljem, v katerem šola v naravi poteka. Program šole v naravi se za skupine učencev praviloma izvaja v naravnem okolju. Prav ta specifična organizacijska oblika zagotavlja večjo možnost izvajanja vseh elementov socialnointegracijske vloge vzgojno-izobraževalnega programa. 

ŠOLE V NARAVI/TABORI:

RAZRED

KRAJ/NAMEN

Datum

2. razred

Plavalni tečaj

17. 4.–21.4.2023

3. razred

Pokljuka

12.–16. dec. 2022

4. razred

Krk

5.–9. 6. 2023

5. razred

Alpsko smučanje

 16.–20. 1. 2023

6. razred

Jezikovno-športni tabor Debeli Rtič

21.–23. 10. 2022

7. razred

Jezikovno-športni tabor Debeli Rtič

14.–16. 10. 2022

8. razred

Jezikovno-športni tabor Debeli Rtič

18.–20. 10. 2022

7. razred

Pohorje – Eko tabor

3.–6. 5. 2022

9.–12. 5. 2022

8. razred

Rim

27. 3.–31. 3. in 21. 3.–24. 3. 2023

9. razred

Bosna

5.–9. 6. 2023

V šolskem letu so načrtovani še naslednji dvo- ali trodnevni tabori:

  • tabor za fante (16.–18. 9. 2022)
  • vikend za punce (25.–27. 11. 2022),
  • doživljajski tabor za PS (2.–4. 6. 2023)
  • športni 2-dnevni tabor v Planici (30. 9.–1. 10. 2022),
  • tabor za nadarjene (21.–23. 4. 2023),
  • ekskurzija v Avstrijo, Nemčijo (pomlad 2023),
  • ekskurzija v Anglijo (junij 2023).

PLAVALNI TEČAJ

VSEBINA

ROK IN KRAJ IZVEDBE

CILJI

Prilagajanje na vodo ter usvajanje in izboljševanje različnih tehnik plavanja

17. 4.–21. 4. 2023

Cirius

Otrok preplava 15 metrov do 25 metrov v poljubni tehniki.

Dostopnost