EKO ŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in mladostniki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. 

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci in mladostniki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Poleg celostnega ozaveščanja učencev, izvajamo na šoli naslednje aktivnosti:

 • varčevanje z energijo,
 • ozaveščanje glede ločenega zbiranja, odlaganja in ravnanja z odpadki,
 • varčna uporaba papirja na obeh straneh,
 • mesečne zbiralne akcije odpadnega papirja in kartona,
 • ozaveščanje glede varčne uporabe papirnatih brisačk,
 • urejanje okolice šole (vzdrževanje cvetličnih gredic, pobiranje smeti),
 • čistilna akcija v okviru tehniškega dne,
 • šola v naravi z okoljskimi vsebinami za 7. razrede na Pohorju,
 • udeležba na eko kvizu,
 • eko branje za eko življenje,
 • skrb za napise po šoli, ki opozarjajo, kam odložiti določene odpadke,
 • iskanje razpisov za projekte z dodano vrednostjo,
 • vzdrževanje kotička za najdene predmete in oblačila,
 • izdelava družabnih iger in učnih pripomočkov iz odpadnega materiala,
 • čebelarstvo kot izbirni predmet,
 • spodbujanje umetniškega ustvarjanja,
 • izdelava ptičjih krmilnic,
 • eko razredne ure,
 • knjižnica rabljenih knjig za učitelje,
 • lokacije divjih odlagališč v okolišu šole.

 

V aktivnosti projekta so vključeni vsi učenci naše šole ob podpori pedagoških delavcev. Koordinatorica in vodja projekta je Nataša Žlindra.

Za pridno ločevanje odpadkov smo prejeli zeleno EKO zastavo.

S ponosom se štejemo med šole, kjer je tako pri učencih kot pri učiteljih stopnja ekološke ozaveščenosti zelo visoka. Vse to dokazujemo z zgoraj naštetimi aktivnostmi. Ker z vsemi temi dejanji šola pomaga vzgajati človeka k uravnovešenemu odnosu do narave, ji je bila v oktobru 2009 na Brdu pri Kranju slavnostno podeljena zelena ekozastava, za kar ima največ zaslug nekdanji koordinator ekošole Tomaž Pajnič.

Za učence in učitelje je ekozastava nagrada za ves trud pri ločevanju odpadkov in ekološki usmerjenosti, hkrati pa pomeni nadaljevanje z začetim delom.

PRENOSNI KOMPOSTNIKI

Za svojo inovacijo prenosnih kompostnikov na mednarodnem ekološkem tekmovanju (Toyota Environment & Innovation Competition) smo prejeli prvo nagrado. Nagrado smo iz rok predstavnika Združenja evropskih ekošol (FEE Eco-Schools) in predstavnika Toyota motor Europepredana prejeli na naši slovesni prireditvi Drevo ima srce.

Dostopnost