IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5., 6. RAZREDU

Naša šola v prihodnjem šolskem letu učencem 4., 5. in 6. razreda ponuja naslednje neobvezne izbirne predmete: nemščino (2 uri tedensko), šport (1 ura tedensko), tehniko (1 ura tedensko), računalništvo (1 ura tedensko), umetnost – lutkarstvo (1 ura tedensko) in umetnost – glasbeno ustvarjanje (1 ura tedensko).

V 7. in 8. razredu ponujamo nemščino tudi kot neobvezni izbirni predmet.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih premetih; vsako odsotnost  morajo starši opravičiti.
V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Prav tako je smiselno, da pouk drugega tujega jezika (nemščine) obiskuje kontinuirano do 9. razreda, če ga jezik veseli in je uspešen.

Naša šola v prihodnjem šolskem letu učencem 4., 5. in 6. razreda ponuja naslednje neobvezne izbirne predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v 7., 8. IN 9. RAZREDU

Učenec obvezno izbere  DVE URI pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. V primeru, da učenec/-nka izbere tri ure obveznega izbirnega pouka, ima tri ure do konca šolskega leta. Med šolskim letom predmeta ne more opustiti! Odločitev je dokončna. Spreminjanje obveznih izbirnih predmetov ni več mogoče. Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in so vpisani v spričevalo. Poleg tega lahko učenec 7. razreda izbere nemščino kot neobvezni izbirni predmet. Vendar mora poleg tega izbrati še dva obvezna izbirna predmeta.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši ob oddaji vprašalnika priložijo pisno vlogo. V vlogi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. V juniju ob vpisu v novo šolsko leto na glasbeni šoli pa učenec prinese še POTRDILO O VPISU. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu,  starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta. Kdor ne prinese potrdila, ima v mesecu septembru omejeno možnost izbire predmetov. Lahko se vpiše samo v tiste skupine, kjer je še prostor.

Izbirni postopek bomo na šoli začeli predvidoma meseca aprila; potekal bo po naslednjem razporedu:

  • april: seznanitev z izbirnimi predmeti
  • april: starši boste po e-pošti prejeli navodila za izpolnitev vprašalnika o izbirnih vsebinah. Skupaj z otroki se boste odločili, katere izbirne predmete bodo učenci izbrali v naslednjem šolskem letu. Vprašalnik morate izpolniti in oddati od 8. 4. do 12. 4. 2024;
  • maj: na šoli bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov; potekalo bo usklajevanje za oblikovanje skupin;
  • maj: učenci/-ke bodo odnesli staršem v podpis pisno obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bodo obiskovali v naslednjem šolskem letu.

Vsebine in cilji izbirnih predmetov


Enoletni predmeti:
 Enoletni predmeti vezani na razred:

Triletni predmeti lahko tudi krajši:

Triletni predmeti:
Dostopnost